2017-08-02 13:55 تراشه سبز تهران | TSTonline
خط مشی تراشه سبز تهران
مدیر ارشد شرکت تراشه سبز تهران در راستای پیاده سازی استاندارد مدیریت کیفیت 9001:2008 ISO خط مشی کیفیت خود را بدین شرح اعلام می دارد:
اول: ترفیع منزلت مشتری از یک ذینفع خارجی سازمان به ذینفع داخلی شرکت که همانا جایگاه شریک سازمان می باشد.
با توجه به اینکه مشتریان کانون توجه، ضامن بقا و مهمترین عامل پیشرفت شرکت هستند، ایفای تعهدات از طریق تامین نیازهای قانونی آنان و ارائه خدمات مطلوب هدف اصلی و پایدار شرکت می باشد.
دوم: بهبود مستمر در فعالیت‌های کمی و کیفی شرکت از طریق تدوین و اندازه گیری اهداف کمی و کیفی سازمان.
سوم: ارتقا سطح دانش، آگاهی و مهارت کارکنان و برآورده کردن نیازهای انسانی پرسنل بر اساس هرم نیازهای افراد به عنوان مهمترین سرمایه شرکت.
چهارم: بکار گیری تمام پتانسیل های موجود شرکت برای ثبات کسب و کار در جنگ تمام عیار اقتصادی.